תנאי לרישום מדגם- היותו חדש או מקורי שלא התפרסם קודם לכן בישראל

תנאי לרישום מדגם- היותו חדש או מקורי שלא התפרסם קודם לכן בישראל

סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע כי, "הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, רשאי הרשם לרשום את המדגם על-פי חלק זה".

כלומר, ישנו תנאי לרישום של מדגם בפנקס המדגמים והוא היות המדגם חדש או מקורי שלא התפרסם קודם להגשת בקשת הרישום בישראל.

תנאי זה לרישום המדגם העלה שאלה משפטית חשובה והיא מה נחשב לפרסום בישראל לצורכי סעיף זה לפקודה, זאת בשים לב לעידן הטכנולוגי בו אנו חיים.

במסגרת חוזר רשם מ.נ. 69 (מיום 24/12/2008), עליו חתום רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר דאז, ד"ר מאיר נועם, נדרש הוא לעניין וציין כי "לאור ההתקדמות הטכנולוגית וההתפשטות של השימוש באינטרנט בישראל, התעוררה השאלה האם ניתן לראות בפרסום מדגם באתר אינטרנט, אליו יש גישה חופשית מישראל, כפרסום שנעשה בישראל". ד"ר נועם קבע כי ניתן להשתמש בפרסומים בנוגע למדגם כזה או אחר שפורסמו באינטרנט לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל, זאת במקרה שקיימת ראיה לגבי תאריך הפרסום. עם זאת, ציין ד"ר נועם כי השימוש בפרסומים באינטרנט ייעשה בזהירות המתבקשת ורק במידה שהבוחן מטעם מחלקת המדגמים סבור שהמדגם עליו הוא מסתמך בהשגתו אכן התפרסם לפני תאריך הגשת בקשת רישום המדגם בישראל, כאשר לצורך כך יילקחו בחשבון פרסומים באתרי אינטרנט של משרדי רשויות פטנטים ברחבי העולם, שם מצוין מועד הפרסום בנוגע לכל מדגם ומדגם אשר הוגש במשרדים הללו.

סוגיה משפטית מעניינת זו נידונה, בין היתר, במסגרת החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר דאז, מר אסא קלינג (עו"ד), מיום 21/2/2017, שעיקרה בשבע בקשות לרישום מדגמים שהוגשה על-ידי חברה מסוימת. בהחלטה זו נקבע, כי אין לקבל את טענת מבקשת הרישום לפיה, הפרסומים, שהתפרסמו קודם למועד הגשת הבקשות לרישום המדגמים בישראל, אינם יכולים לשלול את היות המדגמים מושא הבקשות חדשים, שהרי מדובר בפרסומים באתרי אינטרנט של משרדי פטנטים אחרי ברחבי העולם שהינם בעלי מידת מהימנות מספקת באשר למועד הפרסומים הנקובים בהם בנוגע לאותם המדגמים, וזאת על אחת כמה וכמה כאשר מבקשת הרישום לא כפרה במועד הפרסום או במהימנות של האתר הספציפי שדובר שם, אלא רק בנגישות של גולשים ישראלים לעיון בו.

הנה כי כן, יש ליתן את הדעת לפרסומים מעין אלו, בטרם הגשת בקשה לרישום מדגם בישראל.

משרדנו עוסק רבות בהליכי רישום מדגמים, בישראל וברחבי העולם ואנו בעלי ניסיון רב ומוכח בתחום זה. למשרדנו קשרים ענפים עם משרדי עורכי דין במדינות שונות ומקיים עמם שיתופי פעולה מלאים ופורים בכל הקשור והנוגע לצורכי לקוחותינו לרישום מדגמים באותן המדינות.

לפרטים נוספים הנוגעים להגשת בקשה לרישום מדגם, אנא צרו קשר עם משרדנו.

עו״ד עמית וולף -עורך דין זכויות יוצרים