זכויות יוצרים – שאלות ותשובות

זכויות יוצרים – שאלות ותשובות

מהי זכות יוצרים?

"זכות יוצרים" הינה הזכות הבלעדית לעשות ביצירה או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר (בהתאם לסוג היצירה) לרבות העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה, זאת בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007.

באיזה יצירה יש זכות יוצרים?

זכות יוצרים תהיה ביצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי. כלומר, יש שתי דרישות- דרישת המקוריות ודרישת הקיבוע.

מהי תקופת חייה של זכות יוצרים?

תקופת חייה של זכות יוצרים הינה למשך חייו של היוצר וכן שבעים שנים לאחר מותו.

כאשר מדובר בזכות יוצרים ביצירה משותפת, תקופת חייה של זכות היוצרים תהא למשך חייו של היוצר האחרון שנותר בחיים (מבין היוצרים במשותף) וכן שבעים שנים לאחר מותו.

ככל שלא מופיע על יצירה שמו של אדם כיוצר שלה וזהותו אינה ידועה בציבור, או שמופיע על היצירה שם בדוי של אדם שזהותו אינה ידועה בציבור, תקופת חייה של זכות היוצרים ביצירה תהיה לתקופה של שבעים שנים מהמועד שבו פורסמה לראשונה (ואם היא לא פורסמה עד תום שבעים שנים ממועד יצירתה, תהא ביצירה זכות יוצרים לתקופה של שבעים שנים ממועד יצירתה).

אם מדובר בתקליט, תקופת חייה של זכות היוצרים הינה 50 שנים ממועד יצירת התקליט.

אם מדובר בזכות יוצרים שהמדינה היא הבעלים הראשון בה, תקופת זכות היוצרים ביצירה תהיה לתקופה של חמישים שנים ממועד יצירתה.

מיהו הבעלים של זכות היוצרים ?

היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, למעט כפי שאפרט להלן.

כאשר מדובר ב"יצירה משותפת" – יצירה שנוצרה בידי כמה יוצרים במשותף ולא ניתן להבחין בחלקו של כל אחד מהם ביצירה – הרי שכל אותם היוצרים ייחשבו כבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה.

כאשר מדובר בתקליט, המפיק שלו הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בו.

ישנם חריגים למפורט לעיל:

יצירה שנוצרה בידי עובד- מעביד הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה על-ידי עובדו לצורך עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם אחרת.

יצירה מוזמנת- ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע; ביצירה שהיא דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר, שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין, אלא אם כן הוסכם אחרת.

יצירה בבעלות המדינה- המדינה היא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה או שהוזמנה על ידה או על ידי עובד המדינה עקב עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם אחרת.

האם זכות היוצרים ניתנת להעברה לאחר?

הבעלים של זכות היוצרים רשאי להעביר את זכות היוצרים לאחר, בין בחוזה ובין על-פי דין, וכן הוא רשאי לתת לגבי זכות היוצרים רישיון ייחודי או רישיון שאינו ייחודי.

חוזה להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מסמך בכתב.

העברת זכות יוצרים או מתן רישיון כנזכר לעיל, יכול שיהיו לגבי זכות היוצרים, כולה או חלקה, וניתן להגבילם למקום מסוים, לתקופה מסוימת או לעשיית פעולה מסוימת ביצירה.

מה נחשב להפרה של זכות יוצרים?

ישנם שני סוגים של הפרות זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים- הפרה ישירה והפרה עקיפה.

הפרה ישירה של זכות יוצרים- כל מי שעושה ביצירה פעולה מהפעולות המנויות לעיל (העתקה; פרסום; ביצוע פומבי; שידור; העמדת לרשות הציבור; עשיית יצירה נגזרת; השכרה), או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור, ללא רשותו של בעל זכות היוצרים ביצירה, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן מדובר בפעולה מותרת לפי הוראות פרק ד' של חוק זכות יוצרים.

הפרה עקיפה של זכות יוצרים- כל מי שעושה אחת מהפעולות שלהלן בעותק מפר של יצירה, מפר את זכות היוצרים ביצירה, אם בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת כי מדובר בעותק מפר של היצירה: (1) מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה; החזקה למטרה עסקית; הפצה בהיקף מסחרי; הצגה לציבור בדרך מסחרית; ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי.

בנוסף לכך, כל מי שמרשה לכל גורם אחר, למטרת רווח, לעשות שימוש ב"מקום בידור ציבורי" (מקום המשמש למופעי בידור ותרבות, לרבות אולם שמחות, גן אירועים, מסעדה, בית קפה או מועדון) לצורך ביצוע פומבי של יצירה, ללא רשות בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת שהביצוע מהווה הפרה.

מי רשאי להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים?

בעל זכות היוצרים רשאי להגיש תובענה בגין הפרת זכות יוצרים. כמו-כן, אם ניתן לגבי זכות יוצרים רישיון ייחודי לעשיית שימוש בה, הרי שגם בעל הרישיון רשאי להגיש תובענה בגין הפרת זכות היוצרים.

מיהו הבעלים של זכות יוצרים תמונת המחשה

מהם הסעדים להם זכאי בעל זכות היוצרים שזכות היוצרים שלו הופרה?

תובע המגיש תביעה שעיקרה בטענה להפרת זכות יוצרים ואשר יעלה בידו להוכיח את תביעתו, הרי שהוא יהיה זכאי לסעדים שונים, לרבות סעדים של צו מניעה, פיצויים (בין אם על דרך הוכחת נזק ובין אם ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חודשים) ומתן דין וחשבון לגבי פרטי ההפרה.

מהי זכות מוסרית של יוצר ביצירה?

על-פי חוק זכות יוצרים, הזכות המוסרית של היוצר מורכבת מ"זכות האבהות" (המכונה גם "הזכות לייחוס") וכן מ"זכות לשלמות היצירה".

"זכות האבהות"- זכותו של היוצר כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין;

"זכות שלמות היצירה"- זכותו של היוצר כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

מהי תקופת חייה של הזכות המוסרית?

הזכות המוסרית תעמוד לזכותו של יוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית או יצירת ספרותית (למעט תוכנת מחשב), שיש בה זכות יוצרים, וזאת למשך תקופת זכות היוצרים באותה היצירה.

האם יוצר רשאי להעביר לאחר את הזכות המוסרית שלו?
להבדיל מזכות היוצרים של היוצר ביצירתו, הרי שהזכות המוסרית שלו ביצירה היא אישית ולא ניתנת להעברה והיא תעמוד לו גם אם אין לו זכות יוצרים ביצירה או אם הוא העביר את זכות היוצרים בה, כולה או חלקה לאחר.

מה נחשב להפרת זכות מוסרית ?

על-פי חוק זכות יוצרים, כל מי שעושה ביצירה, באופן ישיר, פעולה הפוגעת בזכות המוסרית של היוצר, הרי שהוא מפר את הזכות האמורה, אלא אם אותה הפעולה היתה סבירה בנסיבות העניין.

כמו-כן, כל מי שעושה אחת מן הפעולות שלהלן בעותק של יצירה (קרי, לא ביצירה עצמה, אלא בעותק של היצירה), מפר את הזכות המוסרית של היוצר, אם בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת שיש בעותק המדובר משום הפרה: מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה; החזקה למטרה עסקית; הפצה בהיקף מסחרי; הצגה לציבור בדרך מסחרית.

מי רשאי להגיש תביעה להפרת הזכות המוסרית?

היוצר רשאי להגיש תביעה על הפרת הזכות המוסרית, ואם נעשתה ההפרה לאחר מותו, הרי שקרובי משפחתו (קרי, בן זוג, צאצא, הורה או אח) רשאי/ם להגישה.

מהם הסעדים להם זכאי היוצר בגין הפרת הזכות המוסרית שלו ?
על הסעדים העומדים לזכות היוצר במסגרת תובענה בגין הפרת הזכות המוסרית, נמנים בין היתר הסעד למתן פיצויים עם הוכחת נזק, הסעד למתן פיצויים ללא הוכחת נזק (בשל כל הפרה) בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים וכן הסעד למתן דין וחשבון לגבי פרטי ההפרה

עו"ד עמית וולף – עורך דין זכויות יוצרים וקניין רוחני