זכויות יוצרים באינטרנט עורך דין עמית וולף

זכויות יוצרים באינטרנט – מחד, במה ליוצר ומאידך, כר פורה למפר

רשת האינטרנט עמוסה באתרים רבים מאוד, במסגרתם מוצגים בין היתר מידע מגוון בתחומים שונים, תמונות, סרטונים ועוד, אשר במקרים רבים מוגנים הם תחת דיני זכויות היוצרים, זאת ככל שהם עונים לדרישות חוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007.

 

זכויות יוצרים באינטרנט עורך דין עמית וולף

“שימוש מותר” לפי חוק זכות יוצרים

נגישותה של רשת האינטרנט שימשה ומשמשת כבמה לכל דבר ועניין וככלי בידי היוצרים לפרסם את יצירותיהם השונות ולחשוף אותם לציבור ובכך לקדם אותם, את פועלם ואת יצירותיהם.

לצד זאת, לנגישותה של רשת האינטרנט יש גם פן שלילי והוא היות רשת האינטרנט כר פורה להפרת זכויות יוצרים. הפרות אלו באות לידי ביטוי, בין היתר, בהעתקה מלאה או חלקית של יצירה כזאת או אחרת אשר הוצגה באתר אינטרנט מסוים ועשיית שימוש בה, זאת מבלי שניתנה הרשאתו ו/או הסכמתו של היוצר ו/או בעל הזכויות לאותו השימוש ומבלי שאותו שימוש מהווה “שימוש מותר” לפי חוק זכות יוצרים.

ויובהר, כי כל עוד היוצר ו/או בעל הזכויות (לפי העניין) לא אישר למאן דהוא לעשות שימוש ביצירה הרלוונטית, ואין מדובר ב”שימוש מותר” לפי חוק זכות יוצרים, הרי שהצגתה במסגרת אתר אינטרנט כזה או אחר על ידו אינה מהווה הרשאה ו/או הסכמה מצדו לעשיית כל שימוש בה.

 

מהו “שימוש מותר” לפי חוק זכות יוצרים?

המחוקק קבע כי עשיית הפעולות שיפורטו להלן, ביצירה כזאת או אחרת, מותרת אף מבלי לקבל רשות מבעל זכות היוצרים ומבלי לשלם כל תמורה שהיא (למעט כמפורט בסעיף טו’ להלן):

 

 • שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, והכל בשים לב לבחינת הוגנות השימוש ביצירה.
 • שימוש ביצירה בהליכים משפטיים או בהליכים מנהליים לפי דין, לרבות דיווח על הליכים אלה, מותר בהיקף המוצדק בשים לב למטרת השימוש.
 • העתקה של יצירה המופקדת לעיון הציבור לפי חיקוק, מותרת למטרה שלשמה הועמדה לעיון הציבור, ובהיקף המוצדק בשים לב למטרה האמורה.
 • שימוש אגבי ביצירה בדרך של הכללתה ביצירת צילום, ביצירה קולנועית או בתקליט, וכן שימוש ביצירה שבה הוכללה היצירה כאמור, מותר.
 • שידור, או העתקה בדרך של צילום, ציור, שרטוט או תיאור חזותי דומה, של יצירה אדריכלית, יצירת פיסול או יצירת אמנות שימושית, מותרים אם היצירה ממוקמת בקביעות במקום ציבורי.
 • העתקה של תוכנת מחשב לצורכי גיבוי, מותרת למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת המחשב; מי שמחזיק עותק כאמור ישמידו עם חלוף הצורך שלשמו נוצר.
 • העתקה של תוכנת מחשב לצורך תחזוקה של עותק מורשה של התוכנה או של מערכת מחשב, או לצורך מתן שירות למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת המחשב, מותרת, אם הדבר נחוץ לשם שימוש בתוכנה.
 • העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה, מותרת למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת המחשב, למטרות אלה ובהיקף הדרוש לכך: (1) שימוש בתוכנת המחשב למטרות שלשמן נועדה, ובכלל זה תיקון שגיאות בתוכנת המחשב או התאמתה למערכת מחשב או לתוכנת מחשב אחרת; (2) בדיקה של אבטחת המידע בתוכנת המחשב, תיקון פרצות באבטחת המידע והגנה מפניהן; (3) השגת מידע הדרוש לצורך התאמת מערכת מחשב או תוכנת מחשב אחרת, המפותחת באופן עצמאי, כך שתוכל לפעול עם תוכנת מחשב זו.
 • הקלטה של יצירה בידי מי שרשאי לשדרה, מותרת אם היא נעשית לצורך שימוש בשידוריו בלבד.
 • העתקה זמנית, לרבות העתקה כאמור שנעשתה בדרך אגבית, של יצירה, מותרת אם היא מהווה חלק בלתי נפרד מהליך טכנולוגי שמטרתו היחידה היא לאפשר העברה של היצירה בין צדדים ברשת תקשורת, על ידי גורם ביניים, או לאפשר שימוש אחר כדין ביצירה, ובלבד שאין לעותק האמור ערך כלכלי משמעותי משל עצמו.
 • עשיית יצירה אמנותית חדשה שיש בה העתקה חלקית של יצירה קודמת או שהיא יצירה נגזרת של יצירה אמנותית קודמת, וכן כל שימוש ביצירה החדשה כאמור, מותרים ליוצר של היצירה האמנותית הקודמת, גם אם אינו בעל זכות היוצרים בה, ובלבד שהיצירה החדשה אינה מהווה חזרה על עיקרה של היצירה הקודמת או חיקוי שלה.
 • שימוש ביצירות אלה מותר לצורך שיקום או הקמה מחדש של בניין או של מבנה אחר: (1) היצירה האדריכלית שהיא הבניין או המבנה האמורים, או המודל שלהם; (2) השרטוטים והתכניות ששימשו, ברשות בעל זכות היוצרים בהם, להקמת הבניין או המבנה האמורים, בעת שהוקמו.
 • ביצוע פומבי של יצירה מותר במהלך פעילותו החינוכית של מוסד חינוך מסוג שקבע השר, על ידי העובדים במוסד החינוך או על ידי התלמידים הלומדים בו, ובלבד שהביצוע הפומבי הוא לפני ציבור הכולל את העובדים או את התלמידים כאמור, קרוביהם של התלמידים או אנשים אחרים הקשורים במישרין עם פעילותו של מוסד החינוך, והם בלבד; ואולם, הצגת יצירה קולנועית מותרת לפי סעיף זה רק אם היא נעשית למטרות הוראה או בחינה, על ידי מוסד החינוך.
 • העתקה של יצירה, שעותק ממנה מצוי באוסף הקבוע של ספריה או של ארכיון, מסוג שקבע השר, מותרת למטרות אלה, ובלבד שלא ניתן לרכוש עותק נוסף של היצירה בתוך פרק זמן סביר ובתנאים סבירים: (1) שימור, בכל דרך שהיא, של יצירה שעותק ממנה מצוי בידי הספריה או הארכיון, ובלבד שלא ייעשה בעותק לשימור שימוש כעותק נוסף על העותקים שבספריה; (2) החלפת עותק של היצירה, שהיה בידי הספריה או הארכיון ואבד, הושמד או נעשה בלתי ראוי לשימוש; (3)    החלפת עותק של היצירה, שהיה באוסף הקבוע של ספריה אחרת או של ארכיון אחר, ואבד, הושמד או נעשה בלתי ראוי לשימוש. כמו-כן, העתקה של יצירה שעותק ממנה מצוי בספריה או בארכיון שנקבעו כאמור לעיל, בעבור אדם המבקש זאת, מותרת, ובלבד שההעתקה המבוקשת, אילו נעשתה על ידי אותו אדם, היתה מותרת לפי דין. בנוסף לכך, העתקה של יצירה על ידי גופים מסוג שקבע השר, לצורכי שימור, מותרת.
 • העתקה של יצירה מוסיקלית, בתקליט, מותרת בהתקיים תנאים אלה, אף בלא רשותו של בעל זכות היוצרים: היצירה המוסיקלית נטבעה קודם לכן, ברשותו של בעל זכות היוצרים, בתקליט אחר שפורסם לצורכי מסחר; היצירה המוסיקלית הועתקה בתקליט בשלמותה למעט שינויים הנובעים מעיבוד היצירה, ולמעט שינויים הדרושים לצורך ההעתקה או שינויים שכבר נעשו בתקליט הקודם; המעתיק הודיע על כך מראש לבעל זכות היוצרים; המעתיק שילם תמלוגים ראויים כפי שהסכים עם בעל זכות היוצרים, ובהעדר הסכמה– כפי שקבע בית המשפט; ההעתקה לא משמשת ולא מכוונת לשמש לפרסומת מסחרית.

ובחזרה לענייננו, אל בתי המשפט מוגשות בשנים האחרונות תביעות רבות שעיקרן בהפרת זכויות יוצרים ביצירות שונות, שהוצגו ברשת האינטרנט והועתקו על-ידי גורמים שונים, בין אם לצורך שימוש מסחרי בהם ובין אם לכל צורך אחר. בתי המשפט, בדרך כלל ובכפוף להוכחת ההפרות, פוסקים, בין היתר, תשלומי פיצויים לא מבוטלים בשים לב לחומרת ההפרה בכל עניין ועניין.

משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים שעיקרם בהפרת זכויות ברשת האינטרנט ונשמח לעמוד לרשותכם בתחום זה ובכל תחום נוסף.