הזכות המוסרית של יוצר יצירה שיש בה זכויות יוצרים

הזכות המוסרית של יוצר יצירה שיש בה זכויות יוצרים

חוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 (להלן: “חוק זכות יוצרים”), קובע כי ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית או יצירת ספרותית (למעט תוכנת מחשב), שיש בה זכות יוצרים, תהא ביחס ליצירתו זכות מוסרית למשך תקופת זכות היוצרים באותה היצירה.

הזכות המוסרית הינה זכות אישית אשר אינה ניתנת להעברה והיא תעמוד ליוצר גם אם אין לו ביצירה זכות יוצרים או אם העביר את זכות היוצרים ביצירה, כולה או חלקה, לכל גורם כזה או אחר.

אם כן, מהי הזכות המוסרית של היוצר?

הזכות המוסרית של היוצר מורכבת מ”זכות האבהות” (המכונה גם “הזכות לייחוס”) וכן מ”זכות לשלמות היצירה”:

  • “זכות האבהות” זכותו של היוצר כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין;
  • “זכות שלמות היצירה” זכותו של היוצר כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

הזכות המוסרית של יוצר יצירה שיש בה זכויות יוצרים

על-פי חוק זכות יוצרים, כל מי שעושה ביצירה, באופן ישיר, פעולה הפוגעת בזכות המוסרית של היוצר, הרי שהוא מפר את הזכות האמורה, אלא אם אותה הפעולה היתה סבירה בנסיבות העניין.

כמו-כן, על-פי חוק זכות יוצרים, כל מי שעושה אחת מן הפעולות שלהלן בעותק של יצירה (קרי, לא ביצירה עצמה, אלא בעותק של היצירה), אם בעת ביצוע הפעולה ידע או היה עליו לדעת שיש בעותק המדובר משום הפרה: מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה; החזקה למטרה עסקית; הפצה בהיקף מסחרי; הצגה לציבור בדרך מסחרית.

לחץ למידע נוסף אודות זכויות יוצרים

הפרה של זכות מוסרית הינה עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש] יחולו עליה, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות חוק זכות יוצרים.

מי רשאי להגיש תובענה בשל הפרה זכות מוסרית? היוצר כמובן, ואם נעשתה ההפרה לאחר מותו, הרי שקרובי משפחתי (קרי, בן זוג, צאצא, הורה או אח), רשאי/ם להגישה.

על הסעדים העומדים לזכות היוצר במסגרת תובענה בגין הפרת הזכות המוסרית, נמנים בין היתר הסעד למתן פיצויים עם הוכחת נזק, הסעד למתן פיצויים ללא הוכחת נזק (בשל כל הפרה) בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים וכן הסעד למתן דין וחשבון לגבי פרטי ההפרה.

משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים, בערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בהפרת הזכות המוסרית ובהגנה עליה, ואנו בעלי ניסיון רב בתחום זה בפרט ובדיני זכויות יוצרים וקניין רוחני בכלל.

יצרת יצירה שיש בה זכות יוצרים והפרו את הזכות המוסרית שלך ? יש לך שאלה הנוגעת לזכותך המוסרית ? אנא צור קשר עם משרדנו בהקדם ואנו נשמח לעמוד לרשותך ולענות על כל שאלה או בקשה מצדך.