מיהו הבעלים של זכות יוצרים תמונת המחשה

מיהו הבעלים של זכות היוצרים?

על-פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, זכות יוצרים תהא ביצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי.

זכות יוצרים הוגדרה כזכות הבלעדית לעשות ביצירה או בחלק מהותי ממנה (בהתאם לסוג היצירה), פעולה אחת או יותר, לרבות העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה (סעיף 11 לחוק).

אך מיהו הבעלים של זכות היוצרים?

באופן כללי, היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה (סעיף 33(1) לחוק).

כאשר מדובר ב"יצירה משותפת", שהיא יצירה שנוצרה בידי כמה יוצרים במשותף ולא ניתן להבחין בחלקו של כל אחד מהם ביצירה, אזי היוצרים הרלוונטיים ייחשבו כבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה.

כאשר מדובר בתקליט, המפיק שלו הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בו (סעיף 33(2) לחוק).

עם זאת, המחוקק מתייחס למקרים ספציפיים שבהם הבעלים הראשון של זכות היוצרים אינו היוצר או המפיק (כאמור, כאשר מדובר בתקליט):

יצירה שנוצרה בידי עובד

מעביד הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה על-ידי עובדו לצורך עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם אחרת (סעיף 34 לחוק).

יצירה מוזמנת

ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע (סעיף 35(א) לחוק); ביצירה שהיא דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר, שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין, אלא אם כן הוסכם אחרת (סעיף 35(ב) לחוק).

יצירה בבעלות המדינה

המדינה היא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה או שהוזמנה על ידה או על ידי עובד המדינה עקב עבודתו ובמהלכה, אלא אם כן הוסכם אחרת (סעיף 36 לחוק).
הבעלים של זכות היוצרים רשאי להעביר את זכות היוצרים לאחר, בין בחוזה ובין על-פי דין, וכן הוא רשאי לתת לגבי זכות היוצרים רישיון ייחודי (רישיון המעניק לבעליו זכות ייחודית לעשות פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 11 לחוק המצוין לעיל, ומגביל את בעל זכות היוצרים מלעשות ומלהרשות לאחר לעשות פעולה כאמור) או רישיון שאינו ייחודי (סעיף 37(א) לחוק).

העברת זכות יוצרים או מתן רישיון כנזכר לעיל, יכול שיהיו לגבי זכות היוצרים, כולה או חלקה, וניתן להגבילם למקום מסוים, לתקופה מסוימת או לעשיית פעולה מסוימת ביצירה (סעיף 37(ב) לחוק).

חוזה להעברת זכות יוצרים או למתן רישיון ייחודי לגביה, טעון מסמך בכתב (סעיף 37(ג) לחוק).

חשוב ליתן את הדעת לכך, כי להבדיל מזכות היוצרים של היוצר ביצירתו, הרי שהזכות המוסרית שלו ביצירה היא אישית ולא ניתנת להעברה והיא תעמוד לו גם אם אין לו זכות יוצרים ביצירה או אם הוא העביר את זכות היוצרים בה, כולה או חלקה לאחר- סעיף 45(ב) לחוק (הזכות המוסרית של היוצרים הינה זכותו כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין; וכן כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה פעולה פוגענית, אם יש במי מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר- סעיף 46 לחוק).

משרדנו ניהל ומנהל הליכים משפטיים רבים, בערכאות המשפטיות השונות, שעיקרם בתביעות להפרת זכות יוצרים והפרת הזכות המוסרית, ואנו בעלי ניסיון רב בתחום זה בפרט ובדיני זכויות יוצרים וקניין רוחני בכלל.

למידע נוסף הנוגע לזכויות יוצרים ובכל עניין נוסף, נשמח שתצרו קשר עם משרדנו ללא דיחוי ואנו נענה בשמחה על כל שאלה ו/או בקשה שהיא מצדכם.

 משרד עורכי דין עמית וולף – עורך דין זכויות יוצרים